Kira Alacağı Davası Nedir?

FT Danışmanlık
10-11-2023
Kira Alacağı Davası Nedir?

Kiraya verenin kira alacağını tahsil edememesi durumunda hukuki yola başvurmaya karar vermesi ile yapması gereken eylem kira alacağı davası açmaktır. Kiracıların kira sözleşmesi kapsamında, kiralayan kişiye kalma bedeli olarak ödemesi gereken bedel, kira bedelidir.  İmzalanan kira sözleşmesi içeriğince sözleşmeye uygun şekilde kira bedeli ödenmelidir.

Aksi durumda yani kiracının kira bedelini ödememesi durumunda, kiralayan kişi kanunlar kapsamında haklarını kullanabilir ve bu haklarını kullanarak kiracının tahliyesini talep edebilir.

Kira alacağına karşın icra takibi başlatılması ise kiracı ile kiraya veren arasında yaşanan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde sıklıkla başvurulan bir yasal yoldur. Yani kira icra takibi kiracının ödemesi gereken kira bedelini ödememesi durumunda, kiraya verenin alacaklarını tahsil etme amacıyla başvurduğu yoldur.

Kiraya veren yalnızca borçlarının kendisine ödenmesini talep ediyorsa, genel haciz yolu ile icra takibi başlatabilir. Ancak kiracı ile kiraya veren arasında sıklıkla görüldüğü gibi, kiraya veren kişi alacaklarının tahsilini ve kiracının evden çıkarılmasını da isteyebilir. Kiraya veren, ödenmemiş kira bedellerinin yanında kiracının tahliyesini ister ise kiracı şikâyet yoluna başvurmalıdır.

Kira Alacağı Davası

Kiracının kira bedelini ödememesi ya da eksik ödemesi veyahut kirasını ödemesine rağmen zorunlu aidatları ödememesi gibi bir durum söz konusu ise kiraya verenin kira alacağı davası açma hakkı vardır. Kiraya veren böyle bir durumda:

  • Kiracının aleyhine icra takibi başlatabilir ve bu sayede alacaklarını talep edebilir.
  • Kiracıdan alacakları için direkt olarak icra takibi başlatabilir.
  • Aidat için ise öncelikle kiraya veren aidat borcunu ilgili yönetime ödemeli ve alacaklı konuma geçmelidir. Bu konuma geçmesinin ardından icra takibi başlatabilir.

Kanunda hangi şartlar oluştuğu takdirde kişilerin nasıl dava açabileceği konusunda kesin bilgiler açıkça belirtilmiştir.  Kira bedelinin ödenmemesi durumlarında konut sahibi kişi 30 günlük ihtarnameyi noterden göndermelidir. 30 günlük ödeme emrinin gönderimi yapıldıktan sonra bu sürenin sonucunda ödeme yapılmıyor ise kişiler tahliye talebinde bulunabilirler. Verilen sürede kiracının kirayı yatırması durumunda, olayın ortadan kalkmasına rağmen aynı işlemin iki kez tekrarlanması sonucunda kiralayan, kiracının tahliyesini isteyebilir. Kira Alacağı Davası, davaları sulh hukuk mahkemelerinde açılır.

Kira İcra Takibi

Kira İcra Takibi, kiracı kira bedelini ödemez ise kiralayan alacaklı konumunda yer alır ve kiracısına bu konumu sebebi ile genel haciz yoluyla takip yapabilir. Genel haciz yolu ile takip yapmak ise kiracının sadece kira bedelini ödemesini sağlar.  Kiralayan kiracının kira bedelini ödemesinin yanında tahliyesini de istiyor ise, kira bedelini ödememesi sebebi ile ilamsız tahliye yoluna başvurabilir.

Kira icra takibi, takip talebi ile başlar, kira bedeli ödemeyen kiracıya ödeme emri gönderilir ve ödeme emrine itiraz edip edilmemesine göre takip kesinleşir. Kira borcu için yapılacak olan, haciz, satış veya paranın ödenmesi ise bu aşamadan sonra gerçekleşir. Tahliyenin istenmesi durumunda aynı süreçte tahliye prosedürü de yürütülür.

Kiracının Tahliyesi

Kiracı kira verdiği yerde bulundukça kira bedelini ödemek zorundadır. Kira alacağını talep hakkı ise kiralayan tarafa aittir. Kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiralayan icra takibi başlatabilir ve kiracının tahliyesini talep edebilir.

Mahkeme kiracının tahliyesine dair talep yönünde davanın kazanılması ile sonuçlanır ise kiracı direkt tahliye edilir. Alınan kararın aksine kiracı kiralanandan ayrılmaz ise bu işlem icra memurları ile gerçekleşir.

Tahliye talepli icra takibi, icra dairelerinde başlatılır. Süresi ödeme emrinin kiracıya gönderilmesi ile başlar. Kiracının ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra itirazı için7 gün, kira bedeli borcunu ödemek için ise 30 günlük süresi vardır.

Kiracının tahliyesinin istenebileceği dava durumları:

  • Mal sahibinin konut ihtiyacı olabilir. Konut ihtiyacı kiralayanın kendisinin, eşinin, alt veya üst soyunun yahut bakmak ile yükümlü olduğu kişilerden birinin olabilir.
  • Kiraya verenin iş yeri ihtiyacı varsa kiracıyı tahliye edebilir.
  • Yeniden inşa ya da imarlık bir durum söz konusuysa kiracıyı tahliye edebilir.
  • Kira sözleşmesi devam ederken ilgili taşınmaz el değiştirir ya da sahibi değişirse yeni malik isterse kiracı ile devam edebilir ya da konut ihtiyacı var ise kiracının tahliyesini isteyebilir.
  • Bir yıl içerisinde iki defa kiracı kira bedelini ödemez veya geç öder ise ve bu gecikmeler nedeni ile kiralayan taraf iki kez ihtar göndermişse kiracının tahliyesi gerçekleşebilir.
  • Kira sözleşmesine aykırı bir durum meydana gelir ise kira sözleşmesi iptal edilebilir.

Kira Alacağı Davaları, kira icra takibi ve kiracı tahliyesi ile ilgili sorularınız, detaylı bilgi ve uzman danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.