Yurtdışında Yaşayan Türklerin Hukuki Sorunları

FT Danışmanlık
11-01-2024
Yurtdışında Yaşayan Türklerin Hukuki Sorunları

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, hayatın akışı içinde bulundukları ülke ve Türkiye’de çeşitli hukuki sorunlarla karşılaşmaktadır.

Yurtdışında yaşayan Türkiye vatandaşlarının, Türkiye ve bulundukları ülkelerdeki hukuki kararların karşılıklı tanınması ve kararların yerine getirilmesi çok önemlidir.

Başlıca Yaşanan Hukuki Sorunlar

Boşanma, Tanıma ve Tenfiz Davası

Yurtdışındaki boşanmaların Türkiye’de tanınması bir avukatın takibini gerektirecek kadar detaylı olabiliyor. Türkiye nüfusunda kayıtlı evliliğin yabancı mahkeme kararıyla sona ermesi halinde boşanma kararı Türkiye’de kendiliğinden hüküm doğurmaz. Ancak uluslararası anlaşmalara göre taraf ülkelerin kararları ve resmî belgelerinin birbirleri nezdinde taşınması mümkün olabiliyor.Yurt dışında verilmiş olan boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli hale gelmesi ve boşanma kararlarının Türkiye kayıtlarına işlenmesi mümkündür.

Miras ve Veraset İlamı  

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kayba uğramaması vefat eden kişinin mirasının intikalinin yapılması için veraset ilamı zorunludur. Nüfus kayıtlarındaki problemler sebebi ile bu tür davalara avukatın takip etmesi yararlı olacaktır.

İzale-i Şuyu Davası

Miras kalan mallarda hissedarlar arası anlaşmazlıklar doğmaktadır. Bu gibi durumlarda taraflardan biri avukat vasıtasıyla açacağı dava ile ortaklığın giderilmesi ile taşınmazın satılmasını ve gelirin hisse oranında paylaştırılmasını isteyebilir. Talebe göre gayrimenkul, hisse oranında bölünerek fiziken de pay edilebilir.

Mirastan Mal Kaçırma Tapu İptal ve Tescil Davası

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar, vefat eden kişiye yakın olan diğer mirasçıların kayrılması gibi olaylarla karşılaşmaktadır. Miras bırakan için kişi çeşitli sebeplerle mirasçılar arasında haksızlık meydana getiren bir gayrimenkul devri veya işlem yapmış olabilir. Bu tür eylemler mahkeme kararıyla iptal edilebilir.

Tapu Kayıtlarında Düzeltme Davaları

Tapu kayıtlarında yer alan isim, soy isim gibi yazım hatası gibi yanlışlıklar taşınmaz üzerinde işlem yapmayı imkânsız hale getirebilmektedir. Yurt dışında yaşayan kişilerin Türkiye’ye geliş süreleri kısıtlı olduğu için, tapuda işlem yapmadan önce bu sorunların giderilmesi gerekmektedir. Dava yolu ile tapu kayıtlarında yer alan hatalı kayıtların düzeltilmesi mümkündür.

Haksız İşgalin Önlenmesi ve Ecrimisil Davası Avukatı

Yurt dışında yaşayan kişilerin gayrimenkullerinin işgal edilmesi yaşanan sorunlardır. Bu duruma engel olmak için müdahalenin meni davası açmak gerekir. Ayrıca işgalciden ecri misil de talep edilir.Yurtdışında yaşayanlar memleketten uzak oldukları için bir vekil tayin etmelidir.

Kira ve Tahliye Davaları

Yurt dışında yaşayanlar, Türkiye’de sahip oldukları gayrimenkulleri  kiraya vermektedirler. Kiracılarla yaşanan ihtilaflarda büyük sıkıntı yaşamaktadırlar. Kiranın ödenmemesi ile ilgili açılacak tahsil ve tahliye davaları özel önem gerektirmedir. Türkiye’deki bir avukatın takibi gereklidir.

Kiralama, Kira Takip ve Tahsilat Hizmetleri

Yurdışında yaşayanların, Türkiye’deki gayrimekullerini kiraya verirken bir avukattan destek almaları ilerde yaşanması muhtemel sorunları en aza indirecektir. Gayrimenkulle ilgili ihtilafların bir emlakçı tarafından çözülemeyeceği dikkate alındığında bir vekil avukat işleri kolaylaştıracaktır.

Taşınmaz Satışı Danışmanlığı

Son yıllarda Türkiye’de gelişen inşaat sektörüne paralel olarak yabancıların ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de gayrimenkul yatırımları artış göstermiştir. Yurt dışında yaşayıp Türkiye’de bir taşınmaz satın alarak yatırım yapmak isteyen kişiler, Türkiye’de kendi adlarına bu satış işlemlerine iştirak edebilecek kimselere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu noktada söz konusu taşınmazların alım ve satım işlemleri konusunda değerleme raporlarının alınması, işlemlerin takibi ve sarış işlemlerinin yapılması yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ve diğer ülke vatandaşlarına vekaleten yapılabilmektedir.

Reddi Miras

Yurt dışında yaşayanlar varisi oldukları kişinin maddi durumu hakkında  bilgi sahibi olmayabilir. Miras bırakanın borçlu olarak vefatı halinde kanun gereği bu borç mirasçılarına intikal eder. Hatta ölen kişinin borcu alacağından fazla ise mirasın kabul edilmesi mirasçıyı borca bile sokabilir. Bu durumda mirasçının yasal süreler içinde reddi miras yapması oldukça önemlidir. Bu konunun nasıl olsa Türkiye’ye gitmiyorum şeklinde değerlendirilmesi sıkıntıya yol açabiliyor. Türkiye’ye kesin dönüş yapılması mağduriyetler yaşanıyor.

Vasiyetname

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yatırımlarını miras intikali veya satın alarak Türkiye’de gerçekleştiriyor. Kazançları da Türkiye’ye getiriliyor. Vefat halinde malların nasıl pay edileceği ve bağış tercihi vasiyetname ile düzenleniyor. Vasiyetname hukuki bilgi gerektiren bir evraktır. Sıkıntılı sonuçlara yer vermemek için bir avukat denetiminde düzenlenmelidir.

Yurt Dışında Çalışan İşçinin Tazminat Hakları

Yurtdışına çalışmaya giden işçilerin Türkiye’de çalışan işçiler gibi tazminat hakkı vardır. Yurtdışına giden işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai ve hafta tatili ücreti alma hakkı vardır. Ayrıca iş kazaları, malullük, engellilik gibi sorunları için İşçinin yurtdışında hizmetine devam ederken bir avukatı vekil tayin ederek davasını açması mümkündür.

Türkiye’de Emeklilik İşlemleri ve Hukuki Davalar

Yurtdışında çalışıp emekli olan Türk vatandaşlarının Türkiye’de prim borçlanarak ve devamında bu primleri ödeyerek Türkiye’de emekli olma hakları bulunmaktadır. Ancak son yıllarda hatalı yapılan işlemlerden dolayı yapılan emeklilik başvurularının reddedildiği, hatta emekli olan kişilerin emekliliklerinin iptal edilerek ödenen emekli aylıklarının tamamının faizi ile birlikte SGK tarafından gurbetçilerden tahsil edildiği görülmektedir. Tarafımızdan hem emeklilik işlemleri profesyonel şekilde yapılmakta , takip edilmekte hem de emeklilik sebebiyle SGK tarafından yapılan iptal işlemlerine/açılan davalara karşı profesyonel olarak müdahale edilmektedir.